Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/013727

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brestu, 1 ks pagaštana a 6 ks javorov poľných rastúcich na parcelách KN-E č. 3195/1 a 2592/1 v k. ú. Veľká Ida z dôvodu naklonenia stromov a ohrozovania cestnej premávky a detí navštevujúce ZŠ.

Žiadosť doručená dňa: 20. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (  ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.