Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/013629

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čaňa, zastúpená starostom, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 21 ks drevín na p. č. KN-C 1765/1 v k. ú. Čaňa. Dôvodom výrubu drevín je rozšírenie cintorína pre ďalšie hrobové miesta.

Žiadosť doručená dňa: 17. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.