Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/013003

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: PD Čečejovce, družstvo, Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín nachádzajúcich sa na pozemkoch v k. ú. Hačava, zapísaných na LV č. 399. Dôvodom výrubu je dať predmetné parcely do pôvodného stavu, t.j. orná pôda resp. trvalé trávne porasty, aby sa mohli využívať na poľnohospodárske účely.

Žiadosť doručená dňa: 06. 10. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.