Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/012479

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bukovec, zastúpená starostom, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub krovitého porastu a náletových drevín na p. č. KN-C 655/2 v k. ú. Bukovec. Dôvodom výrubu drevín a krovia je povinnosť udržiavať pozemok a starostlivosť o dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 21. 09. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.