Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/011912

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Gyňov, Čanianska 3, 044 14 Gyňov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks tdrevín rastúcich na parcele KN-C č. 33/1 v k. ú. Gyňov z dôvodu rekonštrukcie oplotenia cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 06. 09. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.