Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/011281

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 17 ks drevín v zložení tuja, orech kráľovský, breza previsnutá, jaseň štíhly a smrek obyčajný na p. č. KN-E 2, 2789/5, KN-C 1020/102, 1107/1, 198/1, 475 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín a ohrozenie majetku a života ľudí, ktorý sa v blízkosti stromov pohybujú.

Žiadosť doručená dňa: 23. 08. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.