Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2017/007699

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Jedná sa o územné a časové obmedzenie výkonu činnosti, z dôvodu ochrany hniezdneho biotopu na lesnom pozemku v k. ú. Medzev podľa § 26 ods. 6 zákona OPaK a to hlavne na ťažbu dreva, odvoz a približovanie dreva a pohyb mechanizmov.

Žiadosť doručená dňa: 09. 06. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.