Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP/2017-006577

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Veľká Ida, zastúpená starostom, Kaštieľ 42, 044 55 Veľka Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub krovitého porastu a 9 ks drevín druh tuja, jarabina vtáčia a jedľa obyčajná rastúcich na pozemku p. č. KN-E 3468 v k. ú. Veľká Ida. Dôvodom výrubu drevín je výstavba parkovacích miest.

Žiadosť doručená dňa: 10. 05. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.