Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2017/004241

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Milhosť, Milhosť 6, 044 58 Seňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh lipa rastúca na pozemku p. č. KN-C 149/1 v k. ú. Milhosť. Dôvod výrubu lipy je, že svojím koreňovým systémom poškodzuje náhrobné kamene.

Žiadosť doručená dňa: 15. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.