Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/004190

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 10 ks ihličnatých drevín a 6 ks listnatých drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 1339/1, 1237/43 a 1351/2 v k. ú. Valaliky z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a zlého zdravotného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 14. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.