Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2017/004186

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks drevín druh orech vlašský rastúcich na pozemku par. č. KN-C 3509/1 (KN-E 3509) v k . ú. Seňa. Dôvod výrubu drevín je, že sú staré čiastočne zoschnuté ohrozujú premávku na pozemných komunikáciách, chodcov na chodníku a oplotenie rodinných domov.

Žiadosť doručená dňa: 14. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.