Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/003974

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kalša, zast. starostkou, 044 18 Kalša 128

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orecha rastúceho na parcele KN-C č. 5592 v k. ú. Kalša z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania chodcov.

Žiadosť doručená dňa: 08. 03. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.