Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2017/003061

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Geča, Kostolná 8, 044 10 Geča

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 15 ks topoľov rastúcich na parcele KN-E č. 409/6 v k. ú. Geča z dôvodu výstavby telekomunikačných sieti a chodníka.

Žiadosť doručená dňa: 20. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.