Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2017/002859

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kecerovce, zastúpená starostom, 044 47 Kecerovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks drevín (smrek, jaseň) rastúcich na pozemku p. č. KN-C 37/1 v k. ú. Kecerovské Pekľany. Dôvodom výrubu drevín je ich zlý zdravotný stav. Dreviny sú prestarlé a ohrozujú svoje okolie.

Žiadosť doručená dňa: 15. 02. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.