Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2017/001848

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks jabloní, 1 ks hruška na p. č. KN-C 1020/2, 1 ks smrek obyčajný na p. č. KN-C 73/2, 1 ks breza previsnutá na p. č. KN-C 1202, 1 ks jabloň, 1 ks orgován obyčajný na p. č. KN-C 1162, 1 ks breza previsnutá na p. č. KN-C 1165, 1 ks slivka domáca na p. č. KN-C 1020/2, 1 ks smrek na p. č. KN-C 1020/2 a 1 ks pagaštan konský, 1 ks lipa malolistá, 1 ks jaseň štíhly na p. č. KN-E 2 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín.

Žiadosť doručená dňa: 25. 01. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.