Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2017/000824

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks sliviek a 10 ks agátov rastúcich na parcele KN-C č. 561/1 v k. ú. Nižná Hutka z dôvodu realizácie projektu „Sanácia svahu a sadové úpravy“.

Žiadosť doručená dňa: 28. 12. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.