Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/008931

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Peter Grund, Študentská 1, 040 06 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks smreka, 1 ks javora a 6 ks hrabov rastúcich na parcele KN-C č. 617/1 v k. ú. Bukovec z dôvodu ohrozovania stavby chaty.

Žiadosť doručená dňa: 06. 07. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.