Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/015045

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Natas s.r.o., Tešedíkova 60, 040 17 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 300 ks vŕb a 1,5 ha krovia rastúcich na parcele KN-E č. 226 a 222/9 v k. ú. Malá Lodina z dôvodu vytvorenia vodnej plochy pre pstruhové hospodárstvo.

Žiadosť doručená dňa: 19. 12. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.