Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/013753

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Ploské, zastúpená starostom, 044 44 Ploské

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín druh jaseň rastúcich na parcele číslo KN-C 83 ostatné plochy (KN-E 83orná pôda) v k. ú. Ploské. Dôvod výrub drevín je, že dreviny poškodzujú hrobové miesta.

Žiadosť doručená dňa: 15. 11. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.