Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/013160

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín (smrek obyčajný) a 160 m2 krovia rastúcich na pozemku parcela číslo KN-C 203/1 ostané plochy v k. ú. Nižná Kamenica. Dôvodom výrubu drevín je ochrana NKP kaštieľ pred vývratom smrekov, prezentácia kaštieľa po rekonštrukcii strechy, otvorenie východného pohľadu na kaštieľ.

Žiadosť doručená dňa: 31. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.