Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/012873

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Rudník, zastúpená starostom, 044 23 Rudník

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín v zložení osika, borovica, breza a 1989 m2 krovia na pozemku parc. č. KN-C 385/1 v k. ú. Rudník. Dôvodom výrubu drevín a krovia je príprava pozemku na výstavbu IBV a inžinierskych sietí.

Žiadosť doručená dňa: 24. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.