Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/012399

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: MVDr. Jaroslav Miško, Slovenského 27, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas v zmysle § 68 písm. w) zákona 543/2002 Z. z. o OPaK prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Súhlas na státie hausbótu na vodnom toku par. č. KN-C 358/1 (vodné plochy) v k. ú. Košické Hámre.

Žiadosť doručená dňa: 25. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.