Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/012124

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C 1132/1 (KN-E 443/1) v k. ú. Sokoľ. Dôvodom výrubu drevín je, že poškodzujú majetok v súkromnom vlastníctve občanov.

Žiadosť doručená dňa: 04. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.