Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/012042

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks drevín (dub, topoľ, tuja) rastúcich na parcelách číslo KN-C 506/13, 111/1 a KN-E 1041/2 v k. ú. Nováčany. Uvedené stromy ohrozujú majetok, život a zdravie osôb, pohybujúcich sa v ich blízkosti.

Žiadosť doručená dňa: 03. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.