Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/011905

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny (borovica lesná rastúca) na parc. č. KN-E 317 v k. ú. Haniska. Dôvodom výrubu dreviny je, že ohrozuje majetok občanov. Pri silnejšom vetre hrozí pád stromu priamo na strechu rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 29. 09. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.