Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/010500

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na osadenie informačnej tabule.

Žiadateľ: Obec Hačava, zast. starostom

Predmet žiadosti: Súhlas na umiestnenie informačnej tabule podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK. Jedná sa o umiestnenie pamätnej tabule k 100. výročiu sprístupnenia obce Hačava. Tabuľa bude umiestnená na skale vľavo vedľa štátnej cesty, pred mostom smerom na Hačavu.

Žiadosť doručená dňa: 17. 08. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.