Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/010261

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku parcela číslo KN-C 80/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bačkovík. Dôvodom výrubu drevín je, že  dreviny svojou výškou bránia v internetovom signáli v obci Bačkovík. 

Žiadosť doručená dňa: 11. 08. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.