Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2016/009499

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks tuje a 1 ks jarabiny rastúcich na parcelách KN-E č. 51 a 52 v k. ú. Tepličany. Tuja poškodzuje hroby a jarabina z dôvodu rozšírenia kapacity cintorína a zlého zdravotného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 18. 07. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.