Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/008544

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks smrekov rastúceho na parcele KN-C č. 16/1 v k. ú. Košické Hámre z dôvodu vyschnutia a 6 ks smrekov a 4 ks borovíc rastúcich na parcele KN-E č. 409/1 v k. ú. Košická Belá z dôvodu ohrozovania občanov a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 27. 06. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.