Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/005898

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Základná škola Ruskov, 044 19 Ruskov 32

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks ovosných drevín rastúcich na parcele KN-C č. 64 v k. ú. Ruskov z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 19. 04. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.