Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/004504

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Súhlas na zásah do biotopov európskeho významu, ktorým sa môžu biotopy poškodiť alebo zničiť ( Ls.5.1. Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130, Ls.4. Lipovo-javorové sutinové lesy 9180 ), nachádzajúcich sa v lesných porastoch na LS Slanec, JPRL č. 609 11 a 608 00 – PR Marocká hoľa. Súhlas na zásah do biotopu je požadovaný z dôvodu vzniku vetrovej kalamity u buka. Rozsah spracovania kalamity je v poraste 608 00 – 32,36 m3 v poraste 609 11 – 162,00 m3.

Žiadosť doručená dňa: 15. 03. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.