Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/004243

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sokoľ, 044 31 Sokoľ 10

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 1 a 1047/1 v k. ú. Sokoľ z dôvodu ohrozovania elektrického vedenia a poškodzovania chodníka.

Žiadosť doručená dňa: 10. 03. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.