Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/004216

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200, 044 58 Seňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks drevín v zložení 2 ks pajaseň, 2 ks tuja riasnatá, 1 ks orech, 1 ks topoľ, 3 ks smrek, 2 ks breza rastúcich na parcelách číslo KN-C 21/1, 366/1, 90/6, 58/1, 400/4, 303, 3258/1, 289/1 v k. ú. Seňa. Dôvodom výrubu drevín je, že sú v zlom zdravotnom stave a ohrozujú majetok a život ľudí, ktorí sa v ich blízkosti pohybujú.

Žiadosť doručená dňa: 09. 03. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.