Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS.OSZP 2016/003779

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 28 ks drevín v zložení smrek obyčajný, topoľ, jelša rastúcich na parcelách čísla KN-C 28/2 zastavané plochy a nádvoria, 33/1 ostatné plochy v k. ú. Kecerovské Kostoľany. Dôvodom výrubu drevín je, že sú prestarnuté a ohrozujú žiakov zo základnej školy. Predmetné dreviny sa nachádzajú na mieste výstavby novej materskej školy.

Žiadosť doručená dňa: 03.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.