Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/003512

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 10 ks drevín v zložení jabloň, slivka, lipa, smrek, borovica rastúcich na parcele číslo KN-C 1237/7 v k. ú. Čečejovce. Dôvodom výrubu drevín je, že rastú v tesnej blízkosti budovy školy a obmedzujú prístup slnečných lúčov do učební čím sa znižuje viditeľnosť v jednotlivých učebniach.

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.