Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/003424

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks topoľov rastúcich na parcele KN-C č. 1559/348 v k. ú. Čaňa z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a výrub 1 ks lipy, 2 ks smrekov a 3 ks tují rastúcich na parcele KN-C č. 1765/1 v k. ú. Čaňa z dôvodu poškodzovania domu smútku a náhrobných kameňov.

Žiadosť doručená dňa: 26. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.