Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/003396

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín (breza biela) rastúcich na parcele číslo KN-C 167/1 v k. ú. Peder a výrub 2 ks drevín (agát, lipa) rastúcich na parcele číslo KN-C 525/1 v k. ú. Peder. Dôvodu výrubu je zlý zdravotný stav drevín. Predmetné dreviny ohrozujú majetok a život ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 25.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.