Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/003917

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 12 ks drevín v zložení jaseň 1 ks, slivka1 ks, hruška 1 ks, breza 10 ks rastúcich na pozemkoch parcely čísla KN-C 198/1, 1204/1, 1202 a KN-E 2 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je, že dreviny svojim zlým zdravotným stavom ohrozujú majetok a život ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 04. 03. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.