Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/003258

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny (vŕba rakyta) rastúcej na pozemku parcela číslo KN-C 324/1 vodné plochy v k. ú. Vyšný Medzev. Dôvodom výrubu dreviny sú opakované sťažnosti obyvateľov na alergické reakcie v jarnom období.

Žiadosť doručená dňa: 23.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.