Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/003200

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny (druh čerešňa) rastúca na parcele číslo KN-C 355/1 ostatné plochy v k. ú. Nováčany. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina je nebezpečné naklonená nad cestou III. triedy čím je ohrozená bezpečnosť ľudí, ktorí sa v jej blízkosti pohybujú.

Žiadosť doručená dňa: 18. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.