Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2016/003196

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kokšov-Bakša, zastúpená starostom, 044 13 Kokšov-Bakša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks drevín v zložení 5 ks tují a 2 ks líp rastúcich na parcele číslo KN-C 105/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kokšov-Bakša. Dôvodom výrubu drevín je, že dreviny zarastajú do elektrického vedenia a svojím koreňovým systémom poškodzujú základy betónovej žumpy čím hrozí vážne poškodenia žumpy.

Žiadosť doručená dňa: 19. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.