Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/003189

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Budimír, 044 43 Budimír 19

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 10 ks vŕb rastúcich na parcelách KN-C č. 533/1, 534/1-2, 550/1, 550/3 a 618/5 v k.ú. Budimír z dôvodu výstavby turistického chodníka a oddychovej zóny.

Žiadosť doručená dňa: 19. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.