Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/002825

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Perín - Chým, Perín 180, 044 74 Perín - Chým

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks slivky, 1 ks orecha a 5 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 66/3 a 3852/1 v k. ú. Perín, výrub 2 ks sliviek a 3 ks tují rastúcich na parcelách KN-E č. 822/1 a 837/1 v k. ú. Chým, 4 ks tují, 1 ks jedle, 1 ks borovice a 3 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 705/1 a KN-E č. 164 v k. ú. Vyšný Lánec z dôvodu zlého zdravotného stavu, nevhodného umiestnenia a poškodzovania chodníkov.

Žiadosť doručená dňa: 11. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.