Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/002591

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks smrekov, 8 ks tují, 1 ks pagaštana, 1 ks topoľa, 5 ks vŕb, 22 ks ovocných drevín (jabloň, slivka, čerešňa, orech) rastúcich na parcelách KN-C č. 66/1, 1/1, 599/2, 600, 626/3, 750/3 v k. ú. Malá Vieska z dôvodu zasahovania do budov, zlého zdravotného stavu a revitalizácie územia obce.

Žiadosť doručená dňa: 09. 02. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.