Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/002099

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Paňovce, 044 71 Paňovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks smrekov pichľavých a 1 ks brezy rastúcich na parcele č. 521 v k. ú. Paňovce a 2 ks smrekov rastúcich na parcele č. 710/1, 710/3, 710/15, 710/6, 711/1, 714/21, 716/1, 717, 419 v k. ú. Paňovce z dôvodu ohrozovania nehnuteľností a osôb, zasahovania do elektrického vedenia, resp. zlého zdravotného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 27. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.