Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/001981

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košické Olšany, zastúpená starostom, Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 11 ks drevín druh smrek rastúcich na parcele číslo KN-C 244/3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nižný Olčvár. Dreviny svojou výškou a zlým zdravotným stavom ohrozujú svoje okolie.

Žiadosť doručená dňa: 25. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.