Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2016/001540

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Belža, zastúpená starostom, Belža 80, 044 58 Belža

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín topoľ, vŕba rastúcich na parcele číslo KN-C 457 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Belža. Dôvodom výrub drevín je ich zlý zdravotný stav. Dreviny sú staré lámu sa im konáre a ohrozujú zdravie a majetok ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 15. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.