Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/013459

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bohdanovce, zastúpená starostkou, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 12 ks drevín (dub, agát, tuja, slivka, smrek) rastúcich na parcelách KN-C 305/1, 265 zastavané plochy a nádvoria a KN-C 467/1, 125 ostatné plochy v k. ú. Bohdanovce. Dôvodom výrubu drevín je, že ohrozujú bezpečnosť a majetok ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 07. 12. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.