Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2015/011968

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Urbariát Debraď p.s. - DEBRӦDI ÚRBÉRESSÉG p.s., 045 01 Debraď 147

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín a to 115 ks hrabov, 170 ks dubov, 40 ks čerešní, 75 ks bukov, 50 ks smrekov a cca 6 ha krovia, rastúcich na parcelách KN-C č. 1321/1 a 1321/6 v k. ú. Debraď. Dôvodom výrubu je tieto trvalé trávne porasty poľnohospodársky využívať.

Žiadosť doručená dňa: 27. 10. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.