Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/011841

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002  Z. z.  o   ochrane  prírody   a   krajiny  v  znení   neskorších   predpisov  (ďalej   len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

Žiadateľ:  Obec Veľká Ida, zast. starostom

 

Predmet žiadosti:  Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.  Jedná sa o výrub 10 agátov, 3 ks javorov mliečnych, 2 ks jaseňov, 4 ks líp, 3 ks pagaštanov a 1 ks laliovníka tulipánokvetého rastúcich na parcele KN-C č. 2 v  k. ú.  Veľká Ida.  Výrub  dreviny  je  požadovaný  z  dôvodu ich zlého zdravotného stavu a ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti parku.      

 

Žiadosť doručená dňa:  26. 10. 2015

 

         V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav.viselka2@minv.sk ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.